Cái nắng đi chơi – Nguyễn Lãm Thắng

0
Cái nắng đi chơi – Nguyễn Lãm Thắng

Cái nng i chi
Dt tra qua ph
Dt gió qua tri
Dt hng qua ngõ

Cái nng i chi
Dt mây qua núi
Dt ting chim ri
V thm khe sui

Cái nng i chi
Bóng râm li
Và ting ru hi
Rt êm ca ngoi

Cái nng i chi
Bé còn say ng
Ru hi ru hi
Cái ng còn say.


Xem thêm:  Nguyễn Lãm Thắng và Phần Bè bạn – Trò chơi (Tập 1008 bài thơ thiếu nhi)