Cái máy tuốt lúa – Định Hải

0
Cái máy tuốt lúa – Định Hải

Trông kìa, máy tuốt 
Rung triệu vì sao 
Đầy sân hợp tác 
Thóc vàng xôn xao. 

Máy tròn xoay tít 
Núi thóc dần cao 
Máy không biết mệt 
Cười reo rào rào. 

Chú công nhân ơi 
Máy ngoan thật nhỉ 
Suốt cả mùa vui 
Máy thành dũng sĩ


Xem thêm:  Bài thơ Bàn Tay Cô Giáo (Định Hải) – Sự thương yêu của cô giáo như mẹ hiền