Bạn đến chơi nhà – Nguyễn Khuyến

0
Bạn đến chơi nhà – Nguyễn Khuyến

Đã bấy lâu nay bác tới nhà. 
Trẻ thời đi vắng, chợ thời xa. 
Ao sâu nước cả, khôn chài cá, 
Vườn rộng rào thưa, khó đuổi gà. 
Cải chửa ra cây, cà mới nụ, 
Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa. 
Đầu trò tiếp khách, trầu không có, 
Bác đến chơi đây ta với ta.


Xem thêm:  Đây thôn Vĩ Dạ - Hàn Mặc Tử