Bài hát trồng cây – Bế Kiến Quốc

0
Bài hát trồng cây – Bế Kiến Quốc

Ai trng cây 
Ngi ó có ting hát 
Trên vòm cây 
Chim hót li mê say 

Ai trng cây 
Ngi ó có ngn gió 
Rung cành cây 
Hoa lá ùa lay lay 

Ai trng cây 
Ngi ó có bóng mát 
Trong vòm cây 
Quên nng xa ng dài 

Ai trng cây 
Ngi ó có hnh phúc 
Mong ch cây 
Mau ln theo tng ngày 

Ai trng cây… 
Em trng cây… 
Em trng cây…


Xem thêm:  Gặp nhau - Thi Sơn