Vô sự là hơn – Nguyễn Bỉnh Khiêm

0
Vô sự là hơn – Nguyễn Bỉnh Khiêm

Hễ kẻ trêu người, kẻ phải lo
Chẳng bằng vô sự ngáy o o
Tay kia khéo nắm, còn hơn mở
Miệng nọ hay cười, có lúc ho
Có thuở được thời, mèo đuổi chuột
Ðến khi thất thế kiến tha bò
Ðược thua sau mới ăn năn lại
Vô sự thường hơn có sự ru.


Xem thêm:  Tình thu - Trần Thị Lợi