Hội Tây – Nguyễn Khuyến

0
Hội Tây – Nguyễn Khuyến

Kìa hội thăng bình tiếng pháo reo: 
Bao nhiêu cờ kéo với đèn treo. 
Bà quan tênh nghếch xem bơi trải, 
Thằng bé lom khom nghé hát chèo. 
Cậy sức cây đu nhiều chị nhún, 
Tham tiền cột mỡ lắm anh leo. 
Khen ai khéo vẽ trò vui thế, 
Vui thế bao nhiêu nhục bấy nhiêu!


Xem thêm:  Đi Thuyền Trên Sông Đáy (Hồ Chí Minh) – Bài Thơ Đi Cùng Năm Tháng