Bánh trôi nước – Hồ Xuân Hương

0
Bánh trôi nước – Hồ Xuân Hương

Thân em thời trắng phận em tròn 
Bảy nổi ba chìm mấy nước non 
Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn 
Nhưng em vẫn giữ tấm lòng son


Xem thêm:  Nguyễn Trọng Tạo Và Những Bài Thơ Trong Tập Lưu Lạc Hấp Dẫn