Ngóng gió đông – Nguyễn Đình Chiểu

0
Ngóng gió đông – Nguyễn Đình Chiểu

Hoa cỏ bùi ngùi ngóng
Chúa xuân đâu hỡi có hay không?
Mây giăng ải Bắc trông tin nhạn
Ngày xế non Nam bặt tiếng hồng
Bờ cõi xưa đà chia đất khác
Nắng sương nay há đội trời chung
Chừng nào thánh đế ân soi thấu
Một trận mưa nhuần rửa núi sông.


Xem thêm:  Khát - Lý Nguyễn Minh