Xuân quê – Anh Thơ

0
Xuân quê  –  Anh Thơ

Lúa mượt đồng xanh nổi trắng cò

Đưa dài sông lụa dệt mưa tơ

Làng xa trong luỹ làng biêng biếc

Nêu lắng khánh lửng lơ

Trời ửng hoa đào, đất sáng mai,

Vàng trong bướm bay dài

Vườn bên dây táo xôn xao nắng

Thấy thoáng bay hồng giải yếm ai.

Pháo rụng còn vương ngô ,

Bên rào loáng thoáng khói bay mơ

Có người qua xóm nhìn ngon mắt,

Xuân chín trên cành cam lẳng lơ.

Hương Xuân 1943


Xem thêm:  Bài Thơ Ăn Năn – Tác Giả Dương Hoàng