Vô ưu – Ngạo Thiên

0
Vô ưu – Ngạo Thiên

Bồ đề giống hạt nơi tâm
Hương xuân sắc đạo diệu âm
Sắc đời sắc đạo hương tâm
Ý hành nảy mầm sắc duyên
Sắc không không sắc cửa thiền
Tâm yên tịch tĩnh thế thời
Bận lòng một nhánh hoa rơi
Cuồng phong tâm động thở than
Xuân đi xuân đến xuân tàn
vô sắc vô tan vô sầu.


Xem thêm:  Ảo và thực - Mai Hương