Vào chùa – Đồng Đức Bốn

0
Vào chùa  –  Đồng Đức Bốn

Đang trưa ăn mày vào chùa

Sư ra cho một lá bùa rồi đi

Lá bùa chẳng biết làm gì

Ăn mày nhét túi lại đi ăn mày.


Xem thêm:  Cái đêm em ở với chồng - Đồng Đức Bốn