Vạc – Trần Mạnh Hảo

0
Vạc  –  Trần Mạnh Hảo

Đừng trách con vạc

Sao mày ăn đêm?

Chao ôi đồng đất

Ban ngày như nêm.


Xem thêm:  Áo đỏ - Vũ Quần Phương