Tức cảnh Pác Bó – Hồ Chí Minh

0
Tức cảnh Pác Bó – Hồ Chí Minh

Sáng ra bờ suối, tối vào hang,
Cháo bẹ, măng vẫn sẵn sàng.
Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng,
cách mạng thật là sang.

Tháng 2 năm 1941.

Nguồn: Thơ Hồ Chí Minh, NXB , 2005


Xem thêm:  Top 10 Bài văn phân tích bài thơ "Lượm" của Tố Hữu hay nhất