Tự thán – Nguyễn Bỉnh Khiêm

0
Tự thán – Nguyễn Bỉnh Khiêm

Gần son thì đỏ, mực thì đen
Sáng biết nhờ ơn thửa bóng đèn
Ăn uống miễn theo nơi phép tắc
Tới lui cho biết lẽ kinh quyền
Chăng nên mặc thế người lành dữ
Giáo giở thây ai thói đảo điên
Ở thế, có khôn thời có khó
Chữ rằng: vô sự tiểu thần tiên.


Xem thêm:  Mặc chê khen - Nguyễn Bỉnh Khiêm