Tính vận tốc – quãng đường – thời gian

0
Tính vận tốc – quãng đường – thời gian

Bạn ơi vận tốc tính sao?

Quãng đường mình lấy chia vào thời gian.

Quãng đường để tính, cần làm

Ta mang vận tốc, thời gian nhân vào.

Còn thời gian tính thế nào?

Quãng đường, vận tốc chia vào cho nhau.


Xem thêm:  Tình yêu Vật lý