Tiền – Ngạo Thiên

0
Tiền – Ngạo Thiên

Nếu dùng tiền…để đi mua vật chất.
Thì đồng tiền…là sức bậc cao sang.
Sống vinh quang…không phải mang đói khổ.
Vì đồng tiền…đi đến chỗ cần mua.

Nếu dùng tiền…để đi mua .
Thì …gặp nạn sẽ nhận ra.
Đồng tiền kia…cũng chỉ là vô nghĩa.
Khi …ai đếm xỉa đến ta.

Nếu dùng tiền…để đi mua .
Khi cạn tiền…ai bảo đảm bên ta.
Vì đồng tiền…không phải là tất cả.
Nghĩa và nhân…cần có ở chính ta.

Nếu dùng tiền…để đi mua .
Tình yêu kia…ít hay nhiều chẳng có.
Vì tình yêu…phải có cho và nhận.
Mua bằng tiền…người hết cần cũng xa.

Đồng tiền kia…là giấy mực in ra.
Nó không mua…được tất cả quanh ta.
Vì đồng tiền…luôn luôn có .
Tiền là bạn…cũng là nạn bên ta.


Xem thêm:  Thơ tình Puskin-những bài thơ “sống”mãi với thời gian