Thương miền Trung – Lãng Du Khách

0
Thương miền Trung – Lãng Du Khách
Cứ đến hẹn lại lũ
Lụt ngập nhà ủ rũ lòng dân
Không cơm chẳng áo che thân
Ngày đêm chạy lụt bần thần tâm can.
Mưa như trút ngập tràn làng bản
Vật và người sơ tán đi đâu
vốn đã cơ cầu
Nay thêm thật rầu .
Xin trời xót ngừng rơi mưa đổ
Tai ách hoài người khổ lắm thay
Thiên tai lũ lụt đêm ngày
Nay lại nghe bão lắt lay lòng người
Thân xơ xác rũ trong lũ
Chưa hoàn hồn trời rủ bão hoành
Thì đời dân sẽ tan tành
Trời ơi ! Xin xót dân lành BÃO TAN !

Xem thêm:  Bên biển - Phạm Yến