Thuốc tễ – dê – Trần Mạnh Hảo

0
Thuốc tễ – dê  –  Trần Mạnh Hảo

Thuốc tễ ai phơi đầy mặt đê?

Tuổi thơ hí hửng nhặt đem về

Nhờ mẹ sau này tôi mới biết

Một thời lầm thuốc với phân dê.


Xem thêm:  Thu lỡ hẹn - Vân Anh