Tai trời ách nước – Trần Quế Lâm

0
Tai trời ách nước – Trần Quế Lâm
Cảnh thương hải tang điền bất cập
Dân đầy ấp
Sống trong những cảnh đoạn trường
Đói cơm thiếu áo cứ vương suốt đời.
Toàn những nỗi nhận lãnh
Mang trong lòng canh cánh lo âu
Cứ luôn chữ sầu
Tai trời ách nước tránh đâu .
Đất nứt nẻ nên mơ mưa xuống
Lũ tràn về làm uổng công lo
Trời làm một trận ra trò
Khi không một giọt lúc cho tràn trề.
Gây thảm cảnh ngập lút
Tận nóc nhà thành lụt thảm thương
Hóa công bày cảnh
Nạn dân tê tái vô phương kêu trời.

Xem thêm:  Nhận thư em - Nguyễn Văn Thái