Thẻ: thơ vui sinh học

Quần thể

Câu hỏi:Quần thể là gì?Dấu hiệu đặc trưng của một quần thể giao phối? Đáp:…