Sông Hương, Núi Ngự (18+)

0
Sông Hương, Núi Ngự (18+)

sương trắng mù anh đợi

Núi Ngự bình nắng cực, cá chim reo

Gánh lầu xai tôn lò vũ đệ

Chung anh hài, cụ bại đặc dư

Nhất nhật bình sinh, tu phải đạo

Nhất niên khu động bán niên sầu

Đàm thái giới bách niên khu động

Bách niên khu động bách niên sầu


Xem thêm:  Ma nữ đa tình (18+)