Sơn Tinh, Thuỷ Tinh – Nguyễn Nhược Pháp

0
Sơn Tinh, Thuỷ Tinh – Nguyễn Nhược Pháp

Ngày xa, khi rng mây u ám 
Sông núi còn vang um ting thn, 
Con vua Hùng Vng th mi tám, 
M Nng, xinh nh tiên trên trn. 
Tóc xanh vin má hây hây , 
Ming nàng hé thm nh san hô, 
Tay ngà trng nõn, hai chân nh: 
Mê nàng, bao nhiêu ngi làm th. 
Hùng Vng thng nhìn con yêu quá, 
Chp tay ngng lên gii t ân; 
Ri ci bo xng ngôi phò mã, 
Tr có ai ngang vì thn nhân. 
Hay âu thn tiên i ly v! 
Sn Tinh, Thu Tinh lòng t vng, 
Không qun rng cao, sông cách tr, 
Cùng n Phong Châu xin M Nng. 

Sn Tinh có mt mt trán, 
Thu Tinh râu ria qun xanh rì. 
Mt thn phi bch h trên cn, 
Mt thn ci lng rng uy nghi. 
Hai thn bên ca thành thi l, 
Hùng Vng âu ym nhìn con yêu. 
Nhng có mt nàng mà hai r, 
Vua cho rng th cng hi nhiu! 
Thu Tinh khoe thn có phép l, 
Dt li, tay ht chòm râu xanh, 
Bt quyt hò mây to nc c, 
Dm chân rung khp làng gn quanh. 
Ào ào ma xung nh thác, 
Cây xiêu, cu gy, nc hò reo, 
Ln, cun, gm, lay, tung sóng bc, 
Bò, ln, và ct nhà trôi theo. 
M Nng ôm Hùng Vng kinh hãi. 
Sn Tinh ci, xin nàng ng lo, 
Vung tay nim chú. Núi tng di, 
Nhà ln, i con lm cm bò 
Chy ma. Vua tu con kén chn. 
M Nng khép nép nh cành hoa: 
"Con ây phn ào t bé mn, 
Nhân duyên cúi quyn m cha!" 
Vua ngh lâu hn bàn vic nc, 
Ri bo mai la hng nhum sng, 
L vt thn nào mang n trc, 
Vui lòng vua g nàng M Nng. 

Xem thêm:  Nguyễn Văn Trỗi - Lê Anh Xuân

II 

Bình minh má ng ào phn pht, 
Ngc rung trên u lá xanh. 
Ngn liu chim vàng ca thánh thót, 
Ng giá Hùng Vng lên mt thành. 
M Nng bên lu son ta ca, 
Rèm ngc l th ph áo hng. 
Cánh nhn long lanh vn ánh la, 
Mê nàng, chim ngn lng gii ông. 

Rng xanh th mây ào man mác, 
Sn Tinh ngi bch h i u 
Mình ph áo bào hng ngc dát, 
Tay ghì cng h, tay cm lau. 
Theo sau nm chc con voi xám 
Hc hc, lng cong ph gm iu, 
Ti bc, kim cng, vàng lp loáng, 
Sng tê, ngà voi và sng hu. 
Hùng Vng trên mt thành liu r, 
Hn h thn trông, thoáng n ci. 
Thn sut êm sao dài không ng, 
Mày ngài, mt phng vn còn ti. 

Sn Tinh n ly chào bên ca, 
Vua thân ng ón nàng M Nng. 
Lu son nàng ngoái trông ln la, 
Mi xanh l ngc m hi sng. 
Qu ly cha già lên kiu bc, 
Thng ngi, thng cnh xót lòng au. 
Nhìn quanh, khói to bun man mác, 
Nàng kêu: "Ph vng ôi! Phong Châu!" 
Kiu nh a nàng i thon thot, 
Hùng Vng m, vn tay b thành. 
Trông bi hng tuôn xa, xa lc, 
Mt nhoà l ngc ngn m quanh… 

Thong gió vù vù nh gió b, 
Thu Tinh ngi trên lng rng vàng. 
Yên gm tung dài bay choé, 
Mình khoác bào xanh da gii quang. 
Theo sau cua và tôm cá, 
Chia i nm mi hòm ngc trai, 
Khp khing bò lê trên t l, 
Trc thành tp tnh i hàng hai. 
Hùng Vng mt rng chau r, 
Chân tri còn phng bóng ngi yêu, 
Thu Tinh thúc rng au kêu rú, 
V ut vì thng, va bi kiêu. 
Co ht gân, nghin rng, thn quát: 
"Git! Git Sn Tinh h hn ta!" 
Tc thi nc si reo nh thác, 
Tôm cá qung ngc trai mà hoa. 

Xem thêm:  Vàm Cỏ Đông - Hoài Vũ

III 

Sn Tinh ang kèm theo sau kiu, 
Áo bào ph pht n ci bay. 
(Vui nh mê ai xinh, mi hiu) 
Thn trông kiu nh, hn thêm say. 
Choàng nghe sóng v, reo nh sm, 
Bch h dng chân, lùi, vnh tai. 
M Nng tung bc rèm thm, 
Sn Tinh trông thy càng dng oai. 
Sóng c gm reo ln nh chp, 
Thu Tinh ci lng rng hung hng. 
Cá voi quác mm to mun p, 
Cá mp quy uôi cung nhe rng. 
Càng cua lm chm gi nh mác; 
Tôm knh chy qup uôi xôn xao. 
Sn Tinh hiu thn ghen, tc khc 
Nim chú, t ny vù lên cao. 
Hoa tay thn vy hùm, voi, báo. 
uôi qup, nhe nanh, gi vut ng, 
p long t núi, gm xông xáo, 
Máu vt phì reo muôn ngn hng. 
Mây en hm h bay mù mt, 
Sm ran, sét ng n loè xanh. 
Tôm cá xa nay im thin thít, 
M quác mm to kêu tht thanh. 
M Nng kinh hãi ngi trong kiu, 
Bng cht nàng kêu mt l nhoà. 
(Ging kiêu hay bun không ai hiu, 
Nhng tht d thng): "Ô! Vì ta!" 

Thu Tinh nm nm dâng nc b, 
c núi hò reo òi M Nng. 
Trn gian âu có ngi dai th, 
Cng bi thn yêu nên khác thng!