Rượu cần – Nguyễn Trọng Tạo

0
Rượu cần  –  Nguyễn Trọng Tạo

Cũng liều cùng em

Bởi chưng người đẹp lại thêm cần

Cái ghè rượu hóa chứng nhân

Chúng mình mỗi đứa một cần vít cong

Một can1 cho má em hồng

Hai can anh đã vội trồng cây si

Ba can đừng bỏ anh đi

Anh buồn. Ghè rượu có khi lây buồn

Bốn can anh muốn chết luôn

Năm can… em đã thúc dồn sáu can

Đã liều chết cũng chẳng oan

Bảy anh anh uống, em van anh rồi

Thôi thì một can hai người

Hai khát một thời

Chín can… rượu chẳng còn đâu

Còn em hóa rượu, cúi đầu, anh say…

1994

  1. Can: đơn vị đo làm bằng que nứa [↩]

Xem thêm:  Hoa Dạ lan - Bằng Lăng