Quê hương ơi – Tạ Thăng Hùng

0
Quê hương ơi – Tạ Thăng Hùng

Quê hng i ã ôm trn hn tôi
Tôi ca quê hng t ngày th bé
Yêu câu ví, câu hò, yêu li ru ca m
Ung nc ging làng, say nng gió quê hng.

Nghe ting nói quê mình tr tr d thng
Bao ngi phng xa tp hoài mà n c
t ai ci cn nng ma khó nhc
Ngi vn thng ngi nh mui mn gng cay.

Tôi ca quê hng t nhng lung cày
ng si á ôm ôi bàn chân t
Ung nc chè xanh ói no vn ngha tình sau trc
K gió Lào cháy ng rung quê ta.

K gió ma nc ngp nhng mái nhà
Sông vn êm trôi phù sa ch nng
Câu hò cht chiu t ng chua, nc mn
ã ru tôi khôn ln thành ngi.

Nay tr v lâng lâng gi quê i
Vn ngt lm âu ây li ru ca m
Quê hng ã ôm tôi t thu bé
Gi nghn ngào tôi ôm ly quê hng.


Xem thêm:  Gửi Sài Gòn - Trịnh Thị Cẩm