Phép chia không có lỗi – Phi Tuyết Ba

0
Phép chia không có lỗi  –  Phi Tuyết Ba

Con đã học làm phép chia

Con tự tìm ra thương số

Con hãy tin mọi điều trong sách vở

Dẫu ngoài đời không giống thế đâu con!

kia lúc đục, lúc trong

Con khi đầy, khi cạn

Không có phép chia mưa khi nắng hạn

Không có phép chia đều no ấm yên lành

Nơi con , nơi khác

Phía trước văn minh, đằng sau tăm tối

Người sang, kẻ hèn, người no, kẻ đói

Trên trái đất này chẳng chia đều

Lớn lên rồi con sẽ hiểu

Không tìm được dễ dàng như phép tìm thương số

Dẫu vậy, cha vẫn muốn con tin mọi điều trong sách vở

Bởi phép chia không có lỗi đâu con!


Xem thêm:  Đêm tàn - Chế Lan Viên