Nhớ dừa – Nguyễn Xuân Sanh

0
Nhớ dừa – Nguyễn Xuân Sanh

Em sinh Tam Quan 
Gia min Nam rut tht 
Quê em dù xa tít 
Em vn nh vn thng 

Nm sát bên ng 
Rng da ng di nng 
Thân cây da mc thng 
Ht bóng xung y vn 

Cm da trng và ngon 
Xa ba nm vn nh 
Em nh gian nhà nh 
Sáng ngn èn du da 

Nh c sm c tra 
M ng xe tng si 
Em ngi bên em i 
Vòng dây da cun nhanh 

Làng em toàn nhà tranh 
Mua rào di sang sng 
Thân da ca làm máng 
Trút nc xung bên ng 

Khi mà nng tra tuôn 
Ôm trái da em núc 
Nga u ung ng c 
Tng hp nc da ngon 

Em nh trái da tròn 
Ca quê em Bình nh 
Ly ngón tay em tính 
Ngày tr li vn da


Xem thêm:  Chùa - Tế Hanh