Miếu Sầm thái thú – Hồ Xuân Hương

0
Miếu Sầm thái thú – Hồ Xuân Hương

Ghé mắt trông lên thấy bảng treo 
Kìa đền thái thú đứng cheo leo 
Ví đây đổi phận làm trai được 
Thì sự anh hùng há bấy nhiêu


Xem thêm:  Nhớ rừng - Thế Lữ