Làm thơ phải tránh vần ..ồn (18+)

0
Làm thơ phải tránh vần ..ồn (18+)

phải tránh vần ồn
Không lại động đến cái … hồn
Chị em đang đưng gián nem
Đứng gần bị chửi xem xem cái… bồn
Chị em đang tuổi sồn sồn
Nắng lên lại dải lông … Chồn ra phơi
Chị em tính rất dở hơi


Xem thêm:  Nó nứng (18+)