Khúc giao mùa – Lê Hồ Thu

0
Khúc giao mùa – Lê Hồ Thu

Đường tơ mắc lửng khung chiều

Viền mây chạm nửa khẽ lồng

Hương thầm thương chải nhánh sông

Đôi bờ thu nhuộm ấm nồng khỏa đêm

Nhành lau lấm giọt sương mềm

Buồng cau đỏ mộng chờ têm miếng trầu

lả ngọn sầu đâu

Buông từng tiếng mỏng bên cầu

Miền xa dệt khúc

Trầm luân gió bạt tình chung ngỏ về

Tay sần gảy nhịp xàng xê

Nghiêng lòng ấp lại thề lỡ quên.

()


Xem thêm:  Lý Bạch – Nhà thơ Đường nổi tiếng về Uống rượu ngâm thơ