Khi tình quá một gang tay – Đỗ Trọng Khơi

0
Khi tình quá một gang tay  –  Đỗ Trọng Khơi

Chiều còn chừng một gang tay

Bên kia tím nắng, bên này trắng sương

Một gang tay – chẳng đoạn trường

Mà trăm năm vẫn đôi phương .

Cao không quá một câu thơ

Chữ tin thì tối, thì trong

Sâu không quá một tấc lòng

Mà mơ không tới, mà mong chẳng thành.

, chiều trắng, chiều xanh

Nhưng sao thế này!

Khi tình quá một gang tay

Thì nghiêng vạt áo gói ngày làm đêm.


Xem thêm:  Thú đau thương - Lưu Trọng Lư