Hòn đá – Hồ Chí Minh

0
Hòn đá – Hồ Chí Minh

Hòn đá to, 
Hòn đá nặng, 
Chỉ một người, 
Nhắc không đặng. 

Hòn đá nặng, 
Hòn đá bền, 
Chỉ ít người, 
Nhắc không lên. 

Hòn đá to, 
Hòn đá nặng, 
Nhiều người nhắc, 
Nhắc lên đặng. 

Biết đồng sức, 
Biết đồng lòng, 
Việc gì khó, 
Làm cũng xong. 
Đánh Nhật, Pháp, 
Giành
Là việc khó, 
Là việc to. 

Nếu chúng ta 
Biết đồng lòng 
Thì việc đó 
Quyết thành công.


Xem thêm:  Luỹ tre - Nguyễn Công Dương