Học tạo niềm vui – Nguyễn Huy Dung

0
Học tạo niềm vui – Nguyễn Huy Dung

là mẹ

niềm tin, kiên nhẫn ta đong tràn đầy.

Sống gieo mỗi ngày

giữ nguồn lửa ấm, duyên xây nghiệp đời.

Danh danh lợi lợi?

chớ cam hèn, tôi mọi nó khôn cùng!

cứ rạch ròi ‘vay-trả’, trả xong

luồng lửa sống luôn soi hồng tâm trí.

Không ngừng luyện ,

rèn , sẻ san

luôn giao lưu, giúp đỡ, công bằng

hiểu lời-lỗ, nhục-vinh và ‘hạo khí’.

Rồi tận hưởng bao chân-thiện-mỹ

hợp đạo người, mà thuận lý tuần hoàn.

Chăm chia sớt, vợi dần núi bất an

dịu đớn đau mà dẹp tan oan trái.

Tàn mơ ước là thua,

còn, là lại thắng không xa.

Niềm vui đó, mãi trong ta.

Nguyễn Huy Dung

(TP. )


Xem thêm:  Thương tiếc Chủ tịch Nước - Trần Đăng Luật