Em muốn bên anh …

0
Em muốn bên anh …

Em muốn bên anh
như kí sinh trùng bên cá thể
như sán sơ mít bám ruột chẳng rời ra

Sống cộng sinh em đã thấy hài hòa
như đôi ba ba vẫy vùng dưới nước
như đôi sơn lâm trên miền sơn cước
sống chẳng lìa xa

Đôi chúng ta giữa khoảng trời
như đôi chim nhạn
dang rộng cánh cùng bay

Em muốn bên anh
suốt năm tháng cùng ngày
đi cùng anh cho dù tiền cháy túi
như lửa bùng lên
như núi trào nham thạch

anh
không khác kiệu với hành..


Xem thêm:  Thơ tình Vật lý 6