Đường rừng chiều – Nguyễn Bính

0
Đường rừng chiều – Nguyễn Bính

Lữ hành bắt gặp quán cơm,

Bầy ong bắt gặp mùi thơm hoa rừng.

Đèo cao con suối ,

Nắng thoai thoải lưng lửng chiều.

non như một cành diều,

phất dối thả liều trên mây.

Chim nào kêu mỏi ngàn cây,

đôi chiếc ngựa gầy dong xe.

Đồi sim dan díu nương chè,

Trắng phau khói núi, xanh lè áo ai…

1938


Xem thêm:  Giải đi sớm – Bài thơ nổi tiếng của nhà thơ Hồ Chí Minh