Đêm cuối cùng – Nguyễn Bính

0
Đêm cuối cùng  –  Nguyễn Bính

Hội làng mở giữa mùa thu

Trời cao, gió cả, trăng như ban ngày.

Hội làng còn một đêm nay

Gặp em còn một lần này nữa thôi.

Phường chèo đóng Nhị độ Mai

Sao em lại đứng với người đi xem?

Mấy lần tôi muốn gọi em,

Lớp Mai Sinh tiễn Hạnh Nguyên sang Hồ

Tình tôi mở giữa mùa thu

Tình em lẳng lặng kín như buồng tằm.


Xem thêm:  Nỗi tình trên súng - Phan Nhự Thức