Đánh đu – Hỗ Xuân Hương

0
Đánh đu – Hỗ Xuân Hương

Bốn cột khen ai khéo khéo trồng, 
Người thì lên đánh kẻ ngồi trông, 
Trai co gối hạc khom khom cật 
Gái uốn lưng ong ngửa ngửa lòng.

Bốn mảnh quần hồng bay phấp phới, 
Hai hàng chân ngọc duỗi song song. 
Chơi xuân đã biết xuân chăng tá. 
Cọc nhổ đi rồi, lỗ bỏ không!


Xem thêm:  Elsa ngồi trước gương - Louis Aragon