Có phúc có phần – Nguyễn Bỉnh Khiêm

0
Có phúc có phần – Nguyễn Bỉnh Khiêm

Trời sinh, trời ắt đã dành phần
Tu hãy cho hiền, dạ có nhân
Khó chớ oán thân, thân mới nhẹ
Giàu mà yêu chúng, chúng càng gần
Bạo hung chỉn đã gươm mài đá
Phúc đức rành hay cỏ đượm xuân
Chớ có hại nhân mà ích kỷ
Giấu người, khôn giấu được linh thần.


Xem thêm:  Cố làm người tử tế - Nguyễn Đình Huân