Chốn quê – Nguyễn Khuyến

0
Chốn quê – Nguyễn Khuyến

Năm nay cày cấy vẫn chân thua

Chiêm mất đằng chiêm mùa mất mùa

Phần thuế quan Tây, phần trả nợ

Nửa công đứa ở nửa thuê bò.

Sớm trưa dưa muối cho qua bữa

Chợ búa chẳng dám mua.

Tằn tiện thế mà sao chẳng khá?

Nhờ trời rồi cũng mất gian kho!


Xem thêm:  Nhắn gửi - Trịnh Thanh Sơn