Chị em Thúy Kiều – Nguyễn Du

0
Chị em Thúy Kiều – Nguyễn Du
Đầu lòng hai ả tố nga
Thuý Kiều là là Thuý Vân
Mai cốt cách tuyết tinh thần
Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười
Vân xem trang trọng khác vời
Khuôn đầy đặn nét ngài nở nang
Hoa cười ngọc thốt đoan trang
Mây thua nước tóc tuyết nhường màu da
Kiều càng sắc sảo
So bề tài sắc lại là phần hơn
Làn thu thuỷ nét
Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh
vốn sẵn tính trời
Pha nghề  thi hoạ đủ mùi ca ngâm
Cung thương lầu bậc ngũ âm
Nghề riêng ăn đứt hồ cầm một trương
Khúc nhà tay lựa nên chương
Một thiên bạc mệnh lại càng não nhân
Phong lưu rất mực hồng quần
Xuân xanh xấp xỉ tới tuần cập kê
Êm đềm trướng rủ màn che
Tường đong đi về mặc ai.

Xem thêm:  Bóc lịch - Bế Kiến Quốc