Chân lý – Nguyễn Khắc Thiện

1
Chân lý – Nguyễn Khắc Thiện

Ở đâu có mái ấm ở đó có đàn bà
Không có đàn bà thì nhà không tổ ấm.

Ở đâu có đàn bà ở đó có đàn ông
Không có đàn ông thì nhà không trụ cột.


Xem thêm:  Sương mù - Nguyễn Ngọc Tư