Cảm hứng – Hồ Chí Minh

0
Cảm hứng – Hồ Chí Minh

Kìa bãi cát, nọ rừng thông
Nước nước, non non, khéo một vùng
Đang đợi nàng thơ cùng bạn vẽ
Đến chơi cảnh núi với tình sông
Tay đàn, cặp sách, ông
Hồ , xâu nem, ả má hồng
Được phép ngao du cùng tuế nguyệt
Vì rằng kháng chiến đã thành công


Theo một số chiến sĩ ở An toàn khu, bài thơ này được chủ tịch Hồ Chí Minh làm ở Khuối Tát, Định Hoá, Thái Nguyên, năm 1954, sau ngày hoà bình đã được lập lại ở miền Bắc và trong thư gửi cho chị Huyền (tức chị Hà, vợ đồng chí Võ Nguyên Giáp). Bác viết cho chị Huyền xem.

Nguồn: Thơ Hồ Chí Minh, NXB , 2005


Xem thêm:  Chùm thơ viết về Mẹ yêu hay nhất (song thất lục bát)