Biên cương ngày Covid – Nguyễn Thị Hiền

0
Biên cương ngày Covid – Nguyễn Thị Hiền

Trời , anh có đủ ấm không
Tăng bạt ấy ngăn sao dòng nước chảy
Có cách nào đốt cành tươi cho lửa cháy
Gió tứ bề, nồi cơm ấy sao sôi.

Gió tứ bề, ở phương ấy
Bước tuần tra men lối mòn trơn trợt
Cả đất nước đang gồng mình chống dịch
Nơi biên cương lòng can trường.

Nơi biên cương không vô tuyến truyền hình
Cuộc thoại cũng chập chờn mây gió
Chỉ có lòng hoàn thành nhiệm vụ
Cùng chung tay, dịch bệnh đẩy lùi.

Cùng chung tay nhóm bếp lửa đêm ngày
Giữa mưa gió, giữa rừng cây vắng vẻ
Tiếng mưa dội bốn bề tăng bạt nhỏ
Gửi qua .

Gửi niềm tin về nơi hậu phương
Cùng đồng lòng trước từng thông báo khẩn
Một người vì mọi người là biết yêu Tổ quốc
và đất nước sẽ .

05/8/2020


Xem thêm:  Tiếng địch sông Ô - Phạm Huy Thông