An lạc – Ngạo Thiên

0
An lạc – Ngạo Thiên

Nhân thế bụi trần vốn sắc không
Tham muốn vương mang chỉ bận lòng
phú quý vinh hoa đó
sắc tài tựa sương đông
che mờ tâm
chìm đắm luỵ sầu trông
si sân đời thêm khổ
Cơm canh đạm bạc ngày ba bữa
chốn bụi hồng
Đắm nhiễm tham dục khổ thân này
Bến giác tìm về mới là hay
Thân tâm vui sống đời an lạc
Âu sầu phiền não theo gió bay


Xem thêm:  Bài Thơ CHÂN TU – Ngạo Thiên