Ai về – Ngạo Thiên

0
Ai về – Ngạo Thiên

Đời người như thôi
Non xanh rồi héo rụng rơi
Trăm năm chạy đuổi theo đời
Gót mòn chân mỏi tả tơi
Đời tàn như hôn
Màn đêm buông xuống vùi chôn kiếp người
Ai mang
Trải tình khắp mười phương xa
Ai đi trong tiếng hát ca
Tây phương cực lạc dặm xa ai về?


Xem thêm:  Nhà thơ Thái Bá Tân và tuyển tập thơ dịch tác giả khác phần 3